دانشگاه فرهنگیان

مرکز آموزش عالی امام خمینی سلماس